Regulamin usługi e-porada

REGULAMIN

Świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Prawną PIERLEX

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Serwis "pierlex.pl" jest portalem internetowym administrowanym przez firmę Kancelaria Doradztwa Prawnego PIERLEX, zwaną dalej Usługodawcą. Porady opinie prawne (pisma procesowe) są udzielane przez prawników różnych specjalności.
 2. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług droga elektroniczną, a także sposób korzystania z serwisu pierlex.pl. Określa również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Majątkowe prawa autorskie do serwisu należą do Usługodawcy. Serwis jest chroniony na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, Poz. 904).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem ich umieszczenia na stronie www.pierlex.pl.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Klienta do serwisu, w szczególności spowodowanej: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem regulaminu przez użytkowników.
 6. Warunkiem korzystania z serwisu pierlex.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu serwisu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu. Zadanie pytania oraz uiszczenie opłaty za usługę oznacza zgodę Klienta na otrzymywanie porady na podane konto e-mail.
 7. Usługodawca przetwarza dane osobowe użytkownika, zawarte w formularzu "e-porada", w celu realizacji usług serwisu i w celach marketingowych związanych z tymi usługami. Administrator zapewnia pełną ochronę poufności danych użytkowników. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z serwisu.
 9. Serwis pierlex.pl zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 10. Korzystanie z serwisu pierlex.pl nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§ 3

Poniższe określenia użyte w Regulaminie Świadczenia Usług Prawnych, mają następujące znaczenie:

 • Portal lub Serwis- serwis/portal pierlex.pl dostępny pod adresem www.pierlex.pl
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 • Usługodawca - Kancelaria Doradztwa Prawnego PIERLEX zapewniająca Klientom dostęp do informacji i usług.
 • Cennik- zawiera wysokość opłat za świadczone przez Kancelarię Doradztwa Prawnego PIERLEX podstawowe usługi
 • Informacje - bezpłatne informacje prawne umieszczone w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną wskutek korzystania przez użytkowników z usług świadczonych nieodpłatnie
 • Krótkie pytanie - oznacza pytanie prawne zawierające jeden nieskomplikowany problem prawny.

§ 4

Zamawiając Usługę, Klient potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez serwis, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.


Rozdział 2
Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu pierlex.pl

§ 5

 1. Usługi świadczone przez serwis pierlex.pl są płatne z góry.
 2. Usługi polegają na udzieleniu Klientowi pomocy prawnej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Koszt podstawowych usług w ramach internetowej pomocy prawnej na serwisie pierlex.pl określa cennik podstawowych usług umieszczony na portalu.
 4. W przypadku, gdy zakres porady prawnej odbiega od standardu, lub pytanie zawiera więcej niż jeden problem prawny, a także, gdy konieczne jest przygotowanie pisma procesowego - Klient zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie o proponowanej cenie porady.
 5. Klient w celu uzyskania e-porady przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie lub pocztą elektroniczną na adres w nim wskazany, zapytanie wskazujące w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny zagadnienia oraz podając swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu Usługodawcy z Klientem.
 6. Usługodawca najpóźniej do 24 godzin po złożeniu przez Klienta zapytania udziela pocztą elektroniczną odpowiedzi, czy zagadnienie leży w zakresie świadczonych przezeń usług, przedstawia wynagrodzenie za wykonanie e-porady wraz ze sposobem i terminem jego płatności oraz zadaje pytania odnośnie przedstawionego zagadnienia i wzywa do uzupełnienia niezbędnych danych.
 7. Termin, o którym mowa w punkcie poprzedzającym stosuje się do zapytań złożonych w dni od poniedziałku od godziny 8:30 do piątku do godziny 17:30. W przypadku złożenia zapytania w innym czasie bieg terminu rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego od godziny 8:30.
 8. Klient niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi Usługodawcy, o której mowa w punkcie 6, potwierdza zamówienie e-porady i akceptując warunki wskazane w punkcie poprzedzającym dokonuje wpłaty za usługę, co stanowi zawarcie umowy o usługę prawną lub odstępuje od zawarcia umowy.
 9. E-porada udzielana jest w formie załącznika do poczty elektronicznej skierowanej na adres wskazany przez Klienta w terminie 24 godzin od zaksięgowania opłaty dokonanej przez Klienta lub w terminie ustalanym z Klientem indywidualnie w sposób wskazany w punkcie 11 (uwzględniane są tylko dni robocze - bez sobót i niedziel). Punkt 7 do obliczenia terminu stosuje się odpowiednio.
 10. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta lub obowiązku wystawienia faktury VAT niezwłocznie po wykonaniu e-porady Usługodawca prześle Klientowi na adres przez niego wskazany pocztą e-poradę w postaci pisemnej podpisanej przez osobę działającą w imieniu Usługodawcy wraz z fakturą VAT za wykonaną e-poradę. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 11. Skomplikowane porady prawne, pisma procesowe są udzielane w czasie ustalonym z użytkownikiem indywidualnie.
 12. Brak płatności za usługę w terminie wskazanym przez prawnika powoduje nie udzielenie przez serwis pierlex.pl odpowiedzi na zadane pytanie prawne.
 13. Klient zobowiązany jest do:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytania odnośnie przedstawionego zagadnienia zadane przez Prawnika,
  2. podania danych niezbędnych do kontaktu, w tym co najmniej adresu poczty elektronicznej, na który e-porada zostanie skierowana,
  3. zapłaty za usługę w określonym przez Prawnika teminie,
  4. wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w przypadku zgłoszenia takiego żądania lub istnienia obowiązku jej wystawienia,
  5. potwierdzenia faktu otrzymania e-porady,
  6. wykorzystania uzyskanej e-porady tylko na użytek własny.
 14. W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wykonanie e-porady zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Klienta, o czym Usługodawca niezwłocznie Klienta zawiadamia.
 15. Poza przypadkami określonymi w punktach poprzedzającym zmiana terminu wykonania usługi może nastąpić tylko w przypadku spraw szczególnie zawiłych wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień, zgodnie z punktem 13. O zmianie terminu wykonania usługi Usługodawca niezwłocznie informuje Klienta.
 16. Umowa wygasa z chwilą wykonania e-porady przez Usługodawcę i zapłatą wynagrodzenia przez Klienta.
 17. Umowa ulega rozwiązaniu w wypadku:
  1. braku wniesienia opłaty przez Klienta przed upływem terminu płatności wskazanego przez prawnika,
  2. braku usunięcia przeszkód do wykonania w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez usługodawcę o wstrzymaniu wykonania e-porady.
 18. Klient może rozwiązać umowę niezwłocznie informując o tym Usługodawcę.
 19. W związku z rozwiązaniem umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów niezbędnych do wykonania e-porady poniesionych przez Usługodawcę od daty zawarcia umowy do jej rozwiązania przez klienta.
 20. W przypadku rozwiązania umowy po wniesieniu opłaty przez Klienta Usługodawca dokonuje w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy zwrotu otrzymanego wynagrodzenia z potrąceniem kosztów, o których mowa w punkcie poprzedzającym.
 21. Faktura VAT za usługę zostanie wystawiona tylko na prośbę Klienta wyrażoną zaznaczeniem w formularzu usługi odpowiedniej opcji oraz przesłaniem pełnych danych potrzebnych do jej przygotowania.

§ 6

 1. Odpowiedzi na pytania zadane przez użytkowników serwisu "pierlex.pl" mają charakter porady prawnej, udzielanej przez wyspecjalizowanych prawników. W razie konieczności, gdy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie niezbędne staje się zapoznanie z treścią dokumentów, w szczególności: umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych - postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp. serwis pierlex.pl ma prawo wezwania drogą elektroniczną Klienta do dostarczenia koniecznych dokumentów (w postaci faksowej lub mailowej - skan dokumentu).
 2. Termin na udzielenie porady, rozpoczyna swój bieg od chwili dostarczenia do Usługodawcy powyższych dokumentów w jakości pozwalającej na zapoznanie się (czytelnych dokumentów).

§ 7

Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Rozdział 3
Reklamacje

§ 8

 1. Klient, który ma zastrzeżenia do strony merytorycznej, terminu wykonania usług świadczonych odpłatnie za pośrednictwem serwisu jest uprawniony do złożenia reklamacji.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia udzielenia porady, wydania opinii lub pisma procesowego na adres: Kancelaria Doradztwa Prawnego PIERLEX, ul. Przy Rondzie 55/2, 31 - 547 Kraków, lub drogą elektroniczną e-mail: porada@pierlex.pl
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient ma prawo do realizacji zamówionej usługi bez pobierania przez Usługodawcy dodatkowej opłaty lub zwrotu opłaty.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 9

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu pierlex.pl i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy.

§ 10

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacje o treści zmian niniejszego regulaminu będą zamieszczane niezwłocznie na stronach serwisu pierlex.pl. Zmiany obowiązują od dnia ich umieszczenia w serwisie.

§ 11

Nazwa firmy: Paulina Michalik Grupa PIERLEX, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 55/2, NIP: 679 299 57 10


Powrót do usługi E-PORADA